A gyermekek védelméről szóló törvényt sokéves munka és előkészítés előzte meg. Alapjául szolgált az 1989-ben elfogadott ENSZ Gyermekjogi Egyezmény. Magyarországon az Országgyűlés 1997.április 22-én fogadta el a Gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997.évi XXXI. törvényt (Gyvt.) Ez a törvény tette kötelező feladattá a gyermekjóléti és családsegítő szolgálatok létrehozását, mindkét szolgálat egyaránt végezhet családgondozást.
Az említett törvény hatálybalépése után alapították meg 1999. január 1-én négy község belépésével a Nagyoroszi –Horpács –Borsosberény -Pusztaberki Gyermekjóléti Szolgálati Társulást.
A jelenlegi Nyugat-Nógrád Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat  elnevezésű önállóan gazdálkodó intézmény 18 települési önkormányzat hozta létre, önállóan gazdálkodó intézményként. Mind a társulási megállapodást, mind az alapító okiratot 1999. november 30 - án írták alá az önkormányzatok, melyet 2000. június 01.-től engedélyeztek.. Eleinte egy, később három, majd öt főre emelkedett családgondozóink száma, ahogy nőtt az ellátandó terület. Jelenleg nyolc családgondozó lát el 23 települést. Megbízási szerződéssel 2 községben és ellátási szerződéssel 6 községben látjuk el a feladatot.

A Gyermekjóléti Szolgálat

Célja: a működési területén élő gyermekek testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődésének, jólétének a családban történő nevelésének elősegítése, veszélyeztetettség megelőzése, valamint a gyermek családjából történő kiemelésének megelőzése.

A szolgálat tevékenysége kiterjed: alapító önkormányzatok közigazgatási területén élő valamennyi gyermekre, illetve családjára.

A szolgálat fő tevékenysége:
 • gondozási feladatok - családgondozás,
 • szolgáltatási feladatok - kliensek felé ellátások közvetítése,
 • szervezési feladatok - gyermekvédelmi feladatokat ellátó személyek és intézmények együttműködésének megszervezése, jelzőrendszer megszervezése, működtetése.
A gyermekek családban történő nevelkedésének elősegítése érdekében a gyermekjóléti szolgálat mindenki számára nyitott. Fogadónapok biztosításával tudjuk megoldani az elérhetőséget leendő klienseink számára. Bárki bizalommal fordulhat hozzánk problémájával.

A gyermekek veszélyeztetettségének megelőzése érdekében kiemelt feladatunk egy jól működő jelző rendszer kiépítése, ami lehetővé teszi a veszélyeztető okok feltárását, időben történő felismerését. A szolgálat fogadja bármely gyermek veszélyeztetettségével kapcsolatos jelzést a gyermekhez s családjához azok szükségleteihez igazodó intézkedést tesz.
A jelzőrendszer tagjaival rendszeres kapcsolatot tart, esetmegbeszélések keretén belül feladatok meghatározásával dolgozik a gyermek érdekében. A jelzőrendszerben kiemelt helyet kívánunk biztosítani, számítunk a:
 • pedagógusokra (iskola, óvoda),
 • gyámügyi előadókra,
 • védőnőkre, háziorvosokra,
 • helyettes szülőkre,
 • jegyzőkre, polgármesterekre, települési képviselőkre,
 • szociális bizottsági tagokra,
 • pártfogó felügyelőkre,
 • egyházak képviselőire.
Veszélyeztetettség megszüntetése érdekében személyes kapcsolat keretén belül a szolgálat családgondozója támogatja a gyermeket az őt veszélyeztető körülmények elhárításában.
Segíti a szülőket a gyermek gondozásában, ellátásának megszervezésében a családban történő működési zavarok megszüntetésében, tehát családgondozást végez.
 • Javaslattétel gyermekvédelmi gondoskodás alkalmazására:
 • Jegyzőnek a gyermek védelembe vételére, ill. ideiglenes hatályú elhelyezésére.
 • A városi Gyámhivatalnak a gyermek ideiglenes hatályú elhelyezésére, vagy nevelésbe vételére.
 • Hatóságok felkérésére környezettanulmányt készít.
 • Ellátja a szolgálat védelembe vételhez kapcsolódó szolgáltatási feladatokat.
 • Gondozási nevelési terv alapján családgondozást végez.
Családjából kiemelt gyermek visszahelyezésének elősegítése, ill. utógondozás.
A gyermekvédelmi szakszolgálat családgondozójával együttműködve végzi a gyermekjóléti szolgálat ezt a feladatát. Elősegíti és erősíti a gyermek és szülője kapcsolatát, segíti a szülőket annak érdekében, hogy a gyermek családjába nevelkedhessen. Ezt személyes kapcsolat keretén belül teszi.

Helyettes szülői hálózat szervezése
Gyermekjóléti szolgáltatás igénybevétele önkéntes, addig amíg a gyermek veszélyeztetettségének mértéke a szolgálat beavatkozását még nem igényli. Ha a gyermek érdeke a beavatkozás, akkor is fő alapelvünk a szülők bizalmának megnyerése, az együttműködés kialakítása.
A szolgálat főállású és megbízási szerződéses munkatárssakkal látja el feladatát:

Családgondozók feladatai:
 • Fogadónapján fogadja és tájékoztatja a szolgálathoz forduló klienseket a szolgálat által nyújtandó támogatási lehetőségekről.
 • Problémáik megoldásához segítséget nyújt.
 • Meghallgatja a gyermek panaszait, intézkedik a panaszok orvoslására.
 • Alapellátás keretén belül a hozzáforduló klienseket személyes kapcsolat keretén belül segíti gyermekük nevelésében, gondozásában.
 • Veszélyeztetettségük megszüntetésében, tehát családgondozást végez.
 • Védelembe vett gyermekeknél egyéni gondozási nevelési tervet készít, munkáját a terv alapján végzi. Felülvizsgálatokon javaslatot tesz a továbbiakra.
 • A jelzőrendszer tagjaival együttműködik, a gyermek érdekében kiemelten a védőnői szolgálattal.
 • Szükség esetén egészségügyi, szociális ellátás igénybevételét, hatósági beavatkozást kezdeményez.
 • Együttműködik a családjából kiemelt gyermek érdekében a szakszolgálat családgondozójával.
 • Gyámhivatal kirendelésére utógondozói feladatokat lát el.
 • Javaslatot tesz a családjából kiemelt gyermek gondozási helyének meghatározására.
 • Felkérésre környezettanulmányt készít. (jegyző, gyámhivatal)
 • Nyílt örökbefogadásnál felkérésre figyelemmel kíséri a gyermek beilleszkedését a családba, majd írásban rögzíti azt.
 • Esetmegbeszéléseken részt vesz.
 • Folyamatosan vezeti a gondozott gyermekek, családok adatlapjait, adminisztrációs feladatokat.
 • Folyamatosan vezeti a szolgálat forgalmi naplóját, adminisztrációs feladatokat végez. (iktatás, levelezés)
 • A jelzőrendszer tagjaitól érkező jelzéseket fogadja.
 • Munkatársaival egyeztető beszélgetéseken részt vesz.
 • Kiskorúak szabálysértési ügyében közreműködik.
 • Részt vesz a szociális bizottságok ülésein meghívásra.

A Családsegítés

Célja: a települési önkormányzat működési területén élő szociális és mentálhigiénés problémák miatt veszélyeztetett, illetve krízishelyzetbe került személyek, családok életvezetési képességének megőrzése az ilyen helyzethez vezető okok megelőzése, valamint a krízishelyzet megszüntetésének elősegítése.

Feladata:
 • megelőző tevékenység: ennek keretén belül figyelemmel kíséri a lakosság szociális és mentálhigiénés helyzetét, feltárja a nagyszámban előforduló az egyén és család életében jelentkező probléma okait és jelzi az illetékes hatóság, vagy szolgáltatást nyújtó szerv felé.
 • Veszélyeztető és krízishelyzetet észlelő jelzőrendszert működtet, ennek keretén belül elősegíti az egészségügyi szolgálatok, oktatási intézmények, gyermekjóléti szolgálat, valamint társadalmi szervezetek, egyházak és magánszemélyek részvételét a megelőzésben.
Család és az egyén életében jelentkező probléma megszüntetése érdekében:
 • Tájékoztatást ad a szociális, a családtámogatási és a társadalombiztosítási ellátások formáiról, az ellátáshoz való hozzájutás formáiról.
 • Tanácsadással segíti a hozzáforduló egyéneket, családokat.
 • Problémái megoldásában segítséget nyújt.
 • Családgondozással elősegíti a családban jelentkező krízishelyzet, működési zavarok, illetve a keletkezett konfliktusok megoldását.
A szolgálat ezt a feladatát egyénre, családra vonatkozó gondozási terv alapján végzi, személyes kapcsolat keretén belül.
A családok, egyének számára a családsegítő szolgáltatás igénybevétele önkéntes. Vagy a kliens fordul hozzánk problémájával, segítséget kérve, vagy a részünkről felajánlott segítséget elfogadja. Célunk a bizalomra épülő személyes kapcsolat kialakítása klienseinkkel, ami nagyban megkönnyíti az együttműködést a probléma
megoldásának érdekében.

Családgondozó feladata:
 • Ügyeleti napot tart, fogadja és meghallgatja a megjelenő klienseket.
 • Azonnali intézkedést igénylő ügyekben megteszi a szükséges intézkedéseket.
 • Felkutatja a szociálisan és mentálhigiénésen veszélyeztetett családokat.
 • Családgondozást végez, gondozási és nevelési terv alapján.
 • Az egyénre, családra vonatkozó adminisztrációs feladatait folyamatosan vezeti.
 • Szolgáltatásokat közvetít kliensei számára.
 • Szorosan együttműködik a gyermekjóléti csoporttal, klienseink érdekében.
 • Jelzőrendszer tagjaival folyamatos kapcsolatot tart fenn, esetmegbeszélő csoportok összehívását kezdeményezi, s azon részt vesz.
 • Javaslatot tesz a gondozási folyamat lezárására.
Szakmai vezető feladata:
 • A szolgálat szakmai vezető irányításával végzi feladatait. A polgármesterekkel és jegyzőkkel együttműködik, a Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat zökkenőmentes működése érdekében.
 • Összehangolja, szervezi a családgondnok munkáját.
 • Munkatársaival havi egy alkalommal megbeszéli a felmerülő problémákat.
 • Jelzőrendszer tagjaitól érkező jelzéseket fogadja, intézkedik a jelzéssel kapcsolatban.
 • Esetmegbeszélő csoportokat szervez.
 • A Képviselő - testület kérésére a szolgálat munkájáról beszámolót készít.
 • Szoros kapcsolatot tart a jelzőrendszer tagjaival, a városi Gyámhivatallal, Gyámhatósággal és a Megyei Gyermekvédelmi Szakszolgálattal.
A Családsegítő Szolgálat a fenti szakmai program szerint végzi munkáját. Minden esetben a Szociális Munka Etikai kódexe szerint jár el.
Adj, uram boldog sorsot a gyermekeknek,
segítsd és áld meg erőfeszítéseiket.
Nehéz a számukra kijelölt út, ám csodálatos. Kérésemért
cserébe vedd egyetlen kincsemet: a bánatot.
Bánatomat és vesződségemet.”

/ Janusz Korczak: A nevelő imája/

Minden jog fenttartva@gyjsz.hu :: webmester