Mi a gyermekjóléti szolgáltatás célja?


A gyermekek védelme a gyermek családban történő nevelkedésének elősegítése, veszélyeztetettségének megelőzése és megszüntetése, valamint a szülő vagy más hozzátartozói gondoskodásból kikerülő gyermek helyettesítő védelmének biztosítására irányuló tevékenység.
A gyermekek védelmét pénzbeli, természetbeni és személyes szolgáltatást nyújtó gyermekjóléti alapellátás, gyermekvédelmi szakellátás és hatósági intézkedések biztosítják.
A gyermekjóléti szolgálat szervezési, szolgáltatási és gondozási feladatokat végez

A gyermekjóléti alapellátás feladata:
 • meghallgatja a gyermek panaszát, és annak orvoslása érdekében megteszi a szükséges lépést
 • a gyermeki jogokról és a gyermek fejlődését biztosító támogatásokról tájékoztatás, a támogatásokhoz való hozzájutás elősegítése 
 • családtervezési, pszichológiai, nevelési, egészségügyi, mentálhigiénés, ill. káros szenvedélyek megelőzését szolgáló tanácsadás vagy ezekhez való hozzájutás megszervezése
 • szociális válsághelyzetben lévő várandós anya, támogatása, segítése, tanácsokkal való ellátása
 • szabadidős programok szervezése
 • hivatalos ügyek intézésének segítése
 • a veszélyeztetettséget észlelő- és jelzőrendszer működtetése, mely segít az okok feltárásában, felismerésében. Figyelemmel kíséri a településen élő gyermekek:
 • a) életkörülményeit és szociális helyzetét
  b) gyermekjóléti és egyéb szociális ellátások iránti szükségletét,
  c) gyermekvédelmi vagy egyéb hatósági beavatkozást igénylő helyzetét
A Jelzőrendszer tagjai:
a) az egészségügyi szolgáltatást nyújtók, a védőnői szolgálat, háziorvos, a házi gyermekorvos,
b) a személyes gondoskodást nyújtó szolgáltatók, így a családsegítő szolgálat, családsegítő központ,
c) a közoktatási intézmények, nevelési-oktatási intézmények, a nevelési tanácsadó,
d) a rendőrség
e) az ügyészség
f) a bíróság
g) a menekülteket befogadó állomás , a menekültek átmeneti szállása,
h) a társadalmi szervezetek, egyházak, alapítványok
Kötelesek:
a) igazolható módon –írásban -jelzéssel élni a gyermek veszélyeztetettsége esetén a gyermekjóléti szolgálatnál,
b) hatósági eljárást kezdeményezni a gyermek bántalmazása, illetve súlyos elhanyagolása vagy egyéb más, súlyos veszélyeztető ok fennállása, továbbá a gyermek önmaga által előidézett súlyos veszélyeztető magatartása esetén.
- Ilyen jelzéssel és kezdeményezéssel bármely állampolgár és gyermek érdekeit képviselő társadalmi szervezet is élhet.
- a jelzőrendszer tagjai a megelőzés és megszűntetés érdekében kötelesek egymással együttműködni és egymást kölcsönösen tájékoztatni.
- az eset összes körülményeinek feltárása után mérlegeli, hogy a kialakult veszélyeztetettség megszün tethető-e az önként igénybe vehető alapellátásokkal, vagy hatósági intézkedésre tehet javaslatot az illetékes jegyzőnél vagy gyámhatóságnál: a gyermek védelembe vételére
- elkészíti a védelembe vett gyermek gondozásinevelési tervét, melyet minden érintettnek a határidők betartásával teljesítenie kell,
- a család szükségleteihez igazodó intézkedést tesz, segít a gyermek gondozásában, ellátásának megszervezésében, a családban jelentkező működési zavarok megszűntetésében, a család választása szerint,
- védelembe vétel sikertelensége esetén esetben javaslat készítése a gyermek családból történő kiemelésére
- családgondozást végez,
- családi konfliktusok megoldásának elősegítése, különösen válás, gyermekelhelyezés, kapcsolattartás estén
- felkérésre környezettanulmányt készít
- szervezi a helyettes szülői hálózatot
- egészségügyi, szociális ellátás, ill. hatósági beavatkozás kezdeményezése
- családgondozás keretében segíteni a család gyermeknevelési körülményeinek megteremtésében, javításában, a szülő és gyermek kapcsolatának helyreállításában –a szakszolgálattal együttműködve
- utógondozás biztosítása a gyermek családba történő visszailleszkedéséhez
A gyermekjóléti szolgálat igénybevétele ingyenes.
Mi a családsegítés?

A családsegítés célja a településen élő szociális és mentálhigiénés problémák miatt veszélyeztetett, ill. krízishelyzetbe került személyek, családok életvezetési képességének megőrzése. A probléma megszüntetése
érdekében
- tájékoztatást ad a szociális, családtámogatási, és társadalombiztosítási ellátások formáiról, a hozzájutás lehetőségéről.
- tanácsadással segít
- családgondozással elősegíti a probléma megoldását
A családsegítő szolgálat igénybevétele ingyenes.

Ha elölröl kezdhetném a gyermeknevelést,
Fenyegetés helyett festegetésre használnám a kezemet.
Példálózás helyett példát mutatnék.
Nem siettetném a gyereket, hanem hozzá sietnék.
Nem a nagyokost játszanám, hanem okosan játszanék.
Komolykodás helyett komolyan venném a vidámságot.
Kirándulnék, sárkányt eregetnék.
Réten kószálnék, bámulnám a csillagokat.
A civakodás helyett a babusgatásra összpontosítanék.
Nem eröszakoskodnék a gyerekkel, hanem a lelkét erösíteném.
Előbb az önbizalmát építeném, azután a házamat.
Kevesebbet beszélnék a hatalom szeretetéröl
És többet a szeretet hatalmáról.

/Diané Loomans: Ha előlröl kezdhetném a gyermeknevelést/
Minden jog fenttartva@gyjsz.hu :: webmester